Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Total Safety Center

Deze algemene voorwaarden zijn opgesteld door de directie van Total Safety Center te Deventer op 08 mei 2009 en zulks met ingang van deze datum zullen deze algemene voorwaarden van toepassing zijn/worden.

            Algemeen

01. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst  tussen Total Safety Center, hierna te noemen TSC, en een wederpartij waarop TSC deze voorwaarden van toepassing op heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk, schriftelijk is/wordt afgeweken.
02. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met TSC, voor de uitvoering waarvan door TSC derden dienen te worden betrokken.
03. Deze voorwaarden zijn tevens van toepassing op medewerkers en directie van TSC.
04. De toepasselijkheid van eventuele voorwaarden van een wederpartij worden uitdrukkelijk verworpen.
05. Indien 1 (een) of meerdere bepaling(en) in deze voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mocht(en) word(t)(en), dan blijft het overig in deze voorwaarden bepaalde volledig van toepassing.
TSC en wederpartij zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe afspraken ter vervanging van de nietige of vernietigde bepaling(en) overeen te komen, warbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling(en) in acht word(t)(en) genomen.
      06. Indien onduidelijkheid bestaat omtrent 1 (een) of meerdere bepalingen van deze       
            voorwaarden, dan dient uitleg plaats te vinden naar de geest van deze bepalingen.
07. Indien zich tussen TSC en wederpartij een situatie voordoet die niet in deze      
voorwaarden is geregeld, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest
van deze voorwaarden.
      08. Indien TSC niet strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat
            de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat TSC in enigerlei mate het recht
            zou verliezen om in andere gevallen wel stipte naleving van deze voorwaarden te
            verlangen.

            Offertes en aanbiedingen

01. Alle offertes en aanbiedingen van TSC zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte/aanbieding
een termijn voor aanvaarding is gesteld.
Een offerte of aanbieding vervalt indien het product waarop de offerte of de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is.
02. TSC kan niet aan de offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de wederpartij
redelijkerwijs kan/zou moeten kunnen begrijpen dat de offertes of aanbiedingen , dan
wel een deel hiervan , een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
03. De in offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen
die van overheidswege, eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten,
zoals bijvoorbeeld reis- verblijf- verzend en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.
04. Indien de aanvaarding, al dan niet op ondergeschikte punten, afwijkt van het in de
offerte of de aanbieding opgenomen aanbod dan is TSC daaraan niet gebonden.
De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot
stand , tenzij TSC anders aangeeft.
05. Een samengestelde offerte of aanbieding verplicht TSC niet tot het verrichten van een 
gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
Offertes of aanbiedingen gelden niet automatisch voor toekomstige orders.

Contractsduur en aanverwante zaken

01. De overeenkomst tussen TSC en de wederpartij wordt aangegaan eenmalig of voor
onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen schriftelijk anders overeenkomen/zijn gekomen.
02. Is er voor de voltooiing van een opdracht of bestelling een bepaalde termijn
overeengekomen dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij eventuele overschrijding van deze termijn dient de wederpartij TSC schriftelijk in gebreke te stellen.TSC dient dan alsnog een redelijke termijn te worden geboden om tot uitvoering dezes te komen.
03. Indien TSC gegevens behoeft van de wederpartij voor de uitvoering van de overeen-
komst , dan vangt de uitvoeringstermijn niet eerder aan dan nadat de wederpartij deze juist en volledig aan TSC ter beschikking stelt/heeft gesteld.
04. Levering geschiedt af bedrijf van TSC. De wederpartij is verplicht goederen af te nemen vanaf het moment dat deze hem ter beschikking worden gesteld. Indien de wederpartij afname weigert c.q. nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, dan is TSC gerechtigd de goederen op te slaan c.q. te retourneren voor rekening en risico van de wederpartij.
05. TSC heeft het recht derden in te schakelen bij bepaalde diensten c.q. te leveren goederen.
06. TSC is gerechtigd de overeenkomst in fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde c.q. geleverde gedeelte afzonderlijk te factureren.
07. Indien de overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd kan TSC de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de wederpartij de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd. 
08. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen TSC en de wederpartij tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan.
09. Indien de overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling , dan is TSC gerechtigd om daaraan eerst uitvoering te geven nadat daarvoor akkoord is gegeven door de binnen TSC bevoegde persoon en de wederpartij akkoord is gegaan met de voor de uitvoering opgegeven prijs en andere voorwaarden, daaronder begrepen het alsdan te bepalen tijdstip waarop daaraan uitvoering zal worden gegeven.
Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde overeenkomst levert geen wanprestatie van TSC op en is voor de wederpartij evenmin een grond om de overeenkomst op te zeggen.
Zonder daarmee in gebreke te komen, kan TSC een verzoek tot wijziging van de overeenkomst weigeren, indien dit in kwalitatief c.q. kwantitatief opzicht gevolg zou kunnen hebben voor de te verrichte werkzaamheden c.q. te leveren diensten/goederen.
      10. Indien de wederpartij in gebreke mocht komen in de deugdelijke nakoming van
hetgeen waartoe hij jegens TSC gehouden is , dan is de wederpartij aansprakelijk voor alle schade (daaronder begrepen kosten) aan de zijde van TSC direct of indirect ontstaan.
      11. Indien TSC met de wederpartij een vaste prijs overeenkomt, dan is TSC niettemin te 
allen tijde tot verhoging van de prijs zonder dat de wederpartij in dat geval gerechtigd is om de overeenkomst om die reden te ontbinden, indien de verhoging van de prijs voortvloeit uit een bevoegdheid of verplichting ingevolge de wet of regelgeving of haar oorzaak vindt in een stijging van de inkoopsprijs van goederen, lonen etc of op andere gronden die bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren.
      12. Indien de prijsstijging anders dan als gevolg van een wijziging van de overeenkomst 
meer dan 10 % bedraagt en plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst, dan is uitsluitend de wederpartij die een beroep toekomt op titel 5 afdeling 3 van Boek 6 BW gerechtigd de overeenkomst door een schriftelijke verklaring te ontbinden, tenzij TSC alsdan alsnog bereid is om de overeenkomst op basis van het oorspronkelijk overeengekomene uit te voeren, of indien de prijsverhoging voortvloeit uit een bevoegdheid of een op TSC rustende verplichting ingevolge de wet of indien bedongen is dat de aflevering langer dan drie maanden na de koop zal plaatsvinden.

Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging

      01. TSC is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst
te ontbinden, indien :
– de wederpartij de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet
volledig nakomt
– na het sluiten van de overeenkomst TSC ter kennis gekomen omstandigheden goede grond te geven te vrezen dat de wederpartij de verplichtingen niet zal nakomen
– de wederpartij bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om de zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is
– indien door vertraging aan de zijde van de wederpartij niet langer van TSC kan worden gevergd dat deze de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen is TSC gerechtigd de overeenkomst te ontbinden 
       02.Voorts is TSC bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden
  voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is
 of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat
 ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van TSC kan
             worden gevergd.
       03. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van TSC op de
             wederpartij onmiddellijk opeisbaar. Indien TSC de nakoming van verplichtingen
             opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.
       04.  Indien TSC tot opschorting c.q. ontbinding overgaat, is deze op generlei wijze
              gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.
06. Indien de ontbinding aan de wederpartij toerekenbaar is, is TSC gerechtigd tot
tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan.
07. Indien de wederpartij zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet
nakomt en deze niet – nakoming ontbinding rechtvaardigt, dan is TSC gerechtigd de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl de wederpartij, uit hoofde van wanprestatie, wel tot schadevergoeding c.q. schadeloosstelling verplicht is c.q. kan worden gesteld.
08. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door TSC, dan zal TSC in overleg
met de wederpartij zorgdragen voor overdracht van de nog te leveren goederen/diensten aan derden. Dit tenzij opzegging aan de wederpartij toerekenbaar is. Als deze overdracht extra kosten met zich meebrengt, dan worden deze kosten aan de wederpartij in rekening gebracht.
09. Indien de wederpartij een geplaatste order geheel of gedeeltelijk annuleert,dan zullen
de daarvoor bestelde of gereedgemaakte goederen, vermeerdert met eventuele andere kosten integraal in rekening gebracht aan de wederpartij.

Overmacht

01. TSC is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de wederpartij
indien deze hiertoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet te wijten aan schuld, en noch krachtens wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvatting voor zijn rekening komt.
02. Onder overmacht wordt in deze voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in
wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet – voorzien, waarop TSC geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor TSC niet in staat is de verplichtingen na te komen. Eventuele werkstakingen binnen TSC of bij ingeschakelde derden inbegrepen. TSC heeft het recht zich te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat TSC zijn verbintenis had moeten nakomen.
03. TSC kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de
overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer dan twee maanden duurt, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder de verplichting tot vergoeding van eventuele schade aan de andere partij.
Voor zoveel TSC ten tijde van het intreden van de overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen dan is de wederpartij een gedeelte van de kosten verschuldigd, naar rato van hetgeen geleverd.

Betaling en incasso

01. Betaling aan TSC dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum op een door
TSC aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk overeengekomen tussen TSC en de wederpartij. TSC is gerechtigd een vooruitbetaling te verlangen van minimaal 25 % van het totale factuurbedrag.
02. Indien de wederpartij in gebreke blijft met tijdige betaling dan is wederpartij van
rechtswege in verzuim. De wederpartij is alsdan rente verschuldigd conform de wettelijke rente van dat moment.

De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment van verzuim door wederpartij tot aan het moment van algehele voldoening van het totaal verschuldigde bedrag.
03. TSC heeft het recht door wederpartij gedane betalingen te laten strekken in de eerste
plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en nog lopende rente.
04. TSC kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren,
indien de wederpartij een andere volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst.
05. Wederpartij is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan TSC
verschuldigde.
06. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op.
07. Indien de wederpartij in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakomingen van de verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten zowel als in rechte voor kosten van de wederpartij, hieronder begrepen buitengerechtelijke incassokosten, griffierecht, salaris gemachtigde, beslag – en executiekosten, informatiekosten en rentes.

Eigendomsvoorbehoud

01. Alle door TSC in het kader van de overeenkomst geleverde goederen/diensten blijven
eigendom van TSC totdat de wederpartij alle verplichtingen uit de met TSC gesloten overeenkomst(en) deugdelijk is nagekomen.
02. Door TSC geleverde goederen/diensten, die ingevolge artikel 1, onder het eigendoms-
voorbehoud vallen, mogen niet worden doorverkocht en mogen nimmer als betaalmiddel worden gebruikt. De wederpartij is niet bevoegd om de onder het eigendomsvoorbehoud vallende goederen/diensten te verpanden op op andere wijze te bezwaren.
03. De wederpartij dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht
mag worden om de eigendomsrechten van TSC veilig te stellen.
04. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde diensten/
goederen dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, dan is de wederpartij verplicht om TSC daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen.
05. De wederpartij verplicht zich om de onder eigendomsvoorbehoud geleverde goederen
te verzekeren en verzekerd te hebben tegen brand, diefstal, ontploffings- en waterschade en de polis van deze verzekering op eerste verzoek aan TSC ter inzage af te geven. Bij eventuele uitkering van de verzekering is TSC gerechtigd tot deze penningen.
06. Voor het geval TSC zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen
geeft de wederpartij bij voorbaat onvoorwaardelijke en niet herroepelijke toestemming aan TSC en door TSC aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van TSC zich bevinden en die zaken terug te nemen.
 
 Garanties, onderzoek en reclames, verjaringstermijn

01. De door TSC te leveren goederen/diensten voldoen aan de gebruikelijke eisen en
normen die daaraan op het moment van levering redelijkerwijs gesteld kunnen worden en waarvoor zij bij normaal gebruik in Nederland zijn bestemd. De in dit artikel genoemde artikel garantie is van toepassing op goederen/diensten die bestemd zijn voor gebruik binnen Nederland, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven.
02. De in lid 1 genoemde garantie geldt voor een periode van drie maanden na levering,
tenzij uit de aard van het geleverde anders voortvloeit of partijen anders zijn overeengekomen. Indien de door TSC verstrekte garantie een goed/dienst betreft die door eend derde werd geproduceerd, dan is de garantie beperkt tot die, die door de producent van een goed/dienst ervoor wordt verstrekt, tenzij uitdrukkelijk anders wordt overeengekomen.
03. Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien een gebrek is ontstaan als gevolg
van of voortvloeit uit onoordeelkundig of oneigelijk gebruik daarvan of gebruik na de houdbaarheidsdatum, onjuiste opslag of onderhoud daaraan door de wederpartij c.q. derden wanneer , zonder schriftelijke toestemming van TSC, de wederpartij of derden aan de zaak wijzigingen hebben aangebracht dan wel hebben getracht aan te brengen, daaraan andere zaken werden bevestigd  die daaraan niet bevestigd dienen te worden of indien deze werden ver- of bewerkt op een andere dan de voorgeschreven wijze.
De wederpartij komt evenmin aanspraak op garantie toe indien het gebrek is ontstaan door of het gevolg is van omstandigheden waar TSC geen invloed op kan uitoefenen.
04. Indien wederpartij tijdig reclameert, schort dit de betalingsverplichting niet op. De
wederpartij blijft in dat geval ook gehouden tot afname en betaling van de overigens bestelde goederen/diensten.
05. Indien van een gebrek later melding wordt gemaakt, dan komt de wederpartij geen
recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling.
06. Indien vaststaat dat een goed gebrekkig is en dienaangaande tijdig is gereclameerd dan
zal TSC het gebrekkig goed binnen redelijke termijn vervangen, herstellen of de wederpartij schadeloos stellen.
07. Indien vast komt te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen alle gemaakte kosten
dezes voor rekening van de wederpartij.
08. Na verloop van de betreffende garantietermijn zullen alle kosten, zoals administratie-
kosten, voorrijdkosten, verzendkosten, etc. voor rekening van de wederpartij komen.
09. In afwijking op de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn voor
vorderingen en verweren jegens TSC en de door TSC bij de uitvoering betrokken derden hoogstens 1 (een) kalenderjaar.

Aansprakelijkheid

01. Indien TSC aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot
hetgeen in deze bepaling is geregeld.
02. TSC is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat TSC
is uitgegaan van door of namens wederpartij verstrekte informatie c.q. onvolledige gegevens.
      03. Indien TSC aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijk-
heid beperkt tot maximaal tweemaal de factuurwaarde van de order, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
04. De aansprakelijkheid van TSC is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der
uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.
05. TSC is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.
06. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van
de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van de voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van TSC aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan TSC toegerekend kunnen worden en de redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming c.q. beperking van schade, voor zover de wederpartij aantoont dat deze kosten hebben geleid tot vorenstaande.
07. TSC is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gederfde winst, gevolg-
schade, gemiste besparingen, etc.
08. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien
de schade te wijten is aan opzet of grove schuld c.q. nalatigheid van TSC .

Risico – overgang

01. Het risico van schade, verlies en eventuele waardevermindering gaat over op de
wederpartij op het moment waarop de goederen aan de wederpartij en in de macht van de wederpartij zijn gebracht.

Vrijwaring

01. De wederpartij vrijwaart TSC voor eventuele aanspraken van derden, die in verband
met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere(n) dan aan TSC toerekenbaar is.
02. Indien TSC uit hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de weder-
partij gehouden TSC zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van deze partij verwacht zou mogen worden. Alle kosten aan de zijde van TSC in deze kwestie komen in het geheel voor rekening en risico van de wederpartij. 

Toepasselijk recht en geschillen

01. Op alle offertes, overeenkomsten en verbintenissen tussen TSC en andere partijen zijn
deze algemene voorwaarden van toepassing.
02. Voor het overige is Nederlands recht van toepassing. Ook indien de overeenkomst
geheel of gedeeltelijk in het buitenland wordt uitgevoerd.
03. Het geschil zal immer worden voorgelegd aan de Rechtbank, bij wet bevoegd.


Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Apeldoorn
en geregistreerd onder nummer 08157677.
Van toepassing is immer de laatst gedeponeerde versie.
De Nederlandse tekst van deze algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.